Thursday, September 22, 2016

ร่วมทำบุญกับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง

การทำบุญ ช่วยเหลือคนอื่น คนที่มีความสุขคือตัวเราคนแรก
เราได้รับสิ่งต่างๆ จากคนอื่นมากมาย ดังนั้นเราจึงต้องให้ผุ้อื่นบ้าง
โลกนีจึงจะตอบแทนเรา และ รักเรา เท่าที่เรารักคนอื่นเช่นกัน.
.
.
เช้านี้นุชาตั้งใจมาก ที่จะทำบุญและสมทบททุน กับ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง
เนื่องจากตัวเองเป็นสิว และ การรักษาจะใช้เวลา จึงเข้าใจและรู้สุกได้เลยว่า
หากพี่น้องชาวไทยของเราที่มีปัญหาโรคผิวหนังคงจะทุกข์ไม่น้อย
เงินที่เราได้ช่วยเหลือ อาจจะเป็นจำนวนไม่มากแต่อาจช่วยให้พัฒนาสิ่งต่างๆ
ที่จะสามารถช่วยเหลือ และ เยียวได้ครับ
.
.
บันทึกนี้ ไม่ได้มีความหมายพิเศษอะไร แต่จะเป็นเครื่องเตือนใจว่า
เรารับจากคนอื่นมามากพอแล้ว... ก็ให้คนอื่นบ้าง...
นุชาตั้งใจจะบริจาคให้ทุกเดือนครับจะได้ไม่ลืมครับ


ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน "มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง"

บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง” 
ธนาคารกรุงไทย สาขาสถาบันโรคผิวหนัง เลขที่บัญชี 981-8-52656-2 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-354-5222 
โทรสาร 02 354 8046มูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง

สถาบันโรคผิวหนังเป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดูเเลรับผิดชอบปัญหาโรคผิวหนังของประเทศ ตั้งเเต่ก่อตั้งในปี พ.ศ.2515 โดยปัจจุบันมีพันธกิจที่สําคัญ 3 ด้าน คือ

1.ศึกษา วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ด้านโรคผิวหนังในเชิงลึกหรือเชิงบูรณาการอย่างมีมาตรฐานสากล
2.ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่หลากหลาย และสามารถนําไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางอย่างมีคุณภาพ
3.บําบัดรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังอย่างเหมาะสม มีมาตรฐาน โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการ รวมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพสําคัญเร่งด่วนของประชาชนอย่างเป็นระบบเเละมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันปัญหาด้านโรคผิวหนังเป็นโรคที่มีความชุกสูงโรคหนึ่ง จากสถิติปี พค. 2550 ของ
เเผนกผู้ป่วยนอกของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุข พบผู้ป่วยโรคผิวหนังมากเป็นลําดับที่ 7 โดยมีอัตรา 89.1
จากสถิดิดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ปัญหาด้านโรคผิวหนัง ยังมีอยู่มากแม้ว่าการสาธารณสุขของประเทคทุกวันนี้มีมีความเปลี่ยนเเปลงที่ยุ่งยากซับซ้อนขึ้น เดิมทีโรคผิวหนังส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาด้านสุขอนามัยเเละโรคติดเชื้อ ปัจจุบันแนวโน้มของโรค สําคัญด้านโรคผิวหนังเปลี่ยนเป็นโรคจากพันธุกรรม โรคทางระบบอิมมูนวิทยา โรคจากพฤติกรรม โรคภูมิแพ้ทางผิวหนัง โรคจากงานอาชีพ โรคจากสิ่งแวดล้อม โดยโรคผิวหนังส่วนใหญ่เป็นโรค ที่มีธรรมชาติที่เป็นเรื้อรังหายได้ยาก ทําให้เกิดปัญหาด้านการทํางาน ด้านรายได้ ภาพลักษณ์ ซึ่งอาจก่อปัญหาด้านการศึกษา การเข้าสังคม ปัญหาครอบครัวและปัญหาสังคมตามมา จึงจําเป็นต้องดูเเลรักษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทําให้ผู้ป่วยมีค่าใช้จ่ายในการรักษาจํานวนมาก เป็นปัญหาในผู้ป่วยบางกลุ่ม ที่มีฐานะยากจนทําให้ขาดโอกาสในการรักษา และ สถาบันโรคผิวหนังได้ให้การสงเคราะห์แก่ผู้ป่วย ที่ขาดเเคลนทุนทรัพย์กลุ่มดังกล่าว ในด้านการดูแลรักษา ค่าเวชภัณฑ์เเละค่าใช้จ่ายที่จําเป็นอื่น ๆ อยู่เป็นประจํา

นอกจากนั้น จากการที่สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไปโดยประชาชนมีสุขอนามัยดีขึ้น มีอายุที่ยืนยาวขี้น ประชาชนให้ความสําคัญกับมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงให้ความสําคัญกับสภาพผิวพรรณ เพราะการมีผิวพรรณที่ดีจัดเป็นคุณภาพชีวิตที่คนทั่วไปต้องการ การดูเเลปัญหาด้านผิวพรรณในปัจจุบันมีวิวัฒนาการเเละเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีราคาเเพงเเละเปลี่ยนเเปลงอย่างรวดเร็ว สถาบันโรคผิวหนังในฐานะเป็นตัวแทน ภาครัฐในการดูแลด้านโรคผิวหนัง และสภาพผิวพรรณ จําเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการเหล่านี้ซึ่งจําเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์จํานวนมาก ทั้งนี้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเเละ สามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสังคมไทย เพื่อเป็นหลักเเละเป็นมาตรฐานในด้าน


การให้บริการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการผลิตงานวิจัยที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพของคนไทย ในการดําเนินการดังกล่าวสถาบันโรคผิวหนังจําเป็นต้องมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพยืดหยุ่นเเละรวดเร็ว เพื่อให้สามารถช่วยยกระดับงานสาธารณสุขของประเทคให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป้าหมายที่จะทําให้ประชาชนคนไทยมีสุขภาพผิวที่ดี เเละมีส่วนในการสร้างความผาสุกของประเทศในที่สุด

จากปัญหาเเละสภาพการณ์ดังกล่าวข้างต้นสถาบันโรคผิวหนังจึงได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ทุนในการพัฒนา เเละการดําเนินงานของสถาบันโรคผิวหนังให้มีประสิทธิภาพสูง
2.เพื่อเป็นสวัสดิการเเก่ผู้ป่วยอนาถา เเละ บุคลากรสถาบันโรคผิวหนัง
3.เพื่อให้ทุนการศึกษาเเละวิจัยเเก่เเพทย์ เเละ บุคลากรของสถาบันโรคผิวหนัง
4.เพื่อพัฒนาเเละส่งเสริมบุคลากรของสถาบันโรคผิวหนัง
5.บําเพ็ญสาธารณกุศล
6.เพื่อความร่วมมือกับองค์การกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือดําเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์
7.ไม่ดําเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองเเต่ประการใด


คณะกรรมการบริหารมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสถาบันโรคผิวหนัง
1. นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์    ประธานกรรมการ
2. แพทย์หญิงรัศนี อัครพันธุ์        รองประธานกรรมการ
3. นายแพทย์กัมมาล กุมารปาวา   รองประธานกรรมการ
4. นางฉวีวรรณ มากสังข์            กรรมการ
5. คุณภัทรพงษ์ ศรีเชียรอินทร์      กรรมการ
6. นางนิศา วงศ์ศิริเมธากุล          กรรมการ
7. นางสุภา สุปัญญา                  กรรมการ
8. นายไพศาล วงษ์หงษ์             กรรมการ
9. นางศุภมาส สุวรรณเมฆ           กรรมการและเทวัญญิก
10. นางสาวพรพรรณ โรจน์ตระกูล กรรมการเเละเลขานุการ

No comments:

Post a Comment