Sunday, September 6, 2015

รวบรวมพุทธโอวาท

"Buddha's Dharma in the Episode 51-52"
รวบรวมพุทธโอวาทในตอนที่ 51-52 ที่มีในพระธรรมบท (The Dhammapada)
1. The secret of health for both mind and body is not to mourn for the past nor to worry about the future, but to live the present moment wisely and earnestly.
    เคล็ดลับที่จะทำให้จิตใจและร่างกายแข็งแรงนั้น คืออย่าโหยหาอดีต อย่าวิตกเรื่องของอนาคต จงอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและปัญญา

2. All that we are is the result of what we have thought. If a man has an evil thought, he acts badly; pain follows him like a cart that is pulled in the same direction of the cow. If the mind is pure, the action is good; joy follows like a shadow that never leaves.
    เราคิดแบบไหนเราก็เป็นแบบนั้น หากความคิดเราแย่ การกระทำก็แย่ด้วย ความทุกข์จะตามติดเรา เหมือนเกวียนที่ถูกลากตามติดไปในทิศทางเดียวกับโคกระบือ ถ้าหากเราคิดดีแล้ว การกระทำของเราก็จะดีด้วย ความสุขก็จะตามติดเราไปเสมอเหมือนเงา

3. In the end three things matter most: How well did you love? How fully did you live? How deeply did you let go?"
    ท้ายที่สุดแล้ว มีสามสิ่งที่สำคัญ คือ 1. เราได้รักทุกสิ่งด้วยหัวใจไหม 2.เราใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์ไหม 3.เราปล่อยวางได้เพียงใด

4. Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it.
    เป้าหมายในชีวิตของเราคือ ค้นหาเป้าหมายของชีวิตให้พบ และเมื่อหาพบแล้ว ทุ่มเททั้งหัวใจและวิญญาณของเราเพื่อบรรลุมัน

5. Thousands candles can be lighted from a single candle, and the life of the single candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.
    ตะเกียงหนึ่งดวง จุดตะเกียงได้เป็นพันดวง และไม่ได้ทำให้แสงของตะเกียงดวงนั้นริบหรี่ลง การแบ่งปันความสุขไม่เคยทำให้ความสุขลดลง

6. Have compassion for all beings, rich and poor alike; each has their suffering. Some suffer too much, others too little.
    จงให้ความเมตตากับทุกคน ไม่ว่าจนหรือรวย ทุกคนล้วนมีความเจ็บปวด เพียงแต่จะมากหรือว่าน้อยต่างกัน

7. Believe nothing no matter where you read it, or who said it, no matter if I said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense.
    จงอย่าเชื่อสิ่งใดง่ายๆ ไม่ว่าจะอ่านมาจากที่ไหน หรือใครพูด หรือแม้แต่ตถาคตพูด จนกว่าจะได้พิสูจน์แล้วด้วยปัญญาและเหตุผลของตัวเอง

8. All tremble at violence; all fear death. Putting onself  in the place of another, one should not kill or cause another to kill. (Dhammapada Verse 129)
    ทุกชีวิตล้วนกลัวความรุนแรง ล้วนกลัวความตาย หากมนุษย์เราเห็นความรู้สึกในใจของผู้อื่นแล้ว มนุษย์เราจะหยุดฆ่าหรือหยุดความรุนแรงในที่สุด

9. If you could see the miracle of a single flower clearly, our whole life would change.
    หากเราสามารถมองเห็นความมหัศจรรย์ของดอกไม้ได้อย่างชัดเจน ชีวิตเราจะเปลี่ยนไป (สามารถอ่านคำอธิบายเพิ่มเติมได้ในอีกโพสท์ค่ะ)
Posted by : Chomsopit Nualchanchai

No comments:

Post a Comment