Saturday, April 18, 2015

ความสวย

"ความสวยเริ่มวัดจากตรงไหน"

สวยในมุมมองของหลายๆคน อาจจะเกิดจากการมองเห็นเช่น ขาว หน้าใส หุ่นดี ผมยาว ตัวเล็ก

แล้ววัดจากอะไร?

ตัดสินใจจากอะไร?

เปรียบเทียบกับใคร?

ความจริงความสวยในรูปแบบของนุชาเอง มีหลายมุมมองมาก จะอ้วน จะผอม ใครๆ ก็เป็นได้ ทำได้

แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขและมั่นใจ คือการไม่เปรียบเทียบกันคนอื่น

สวยมันมีหลายมุมมอง สวยเพราะหน้าตาดี สวยเพราะพูดดี สวยเพราะนิสัยดี สวยเพราะมารยาทดี....

นุชาพบว่า

สวยที่ยั่งยืนคือสวยจากภายในความคิดเราเอง

สวยในแบบที่เราเป็นครับ

ไม่ต้องเปรียบเทียบกับใคร เรามีดี

มั่นใจในความสวย และความดีของเรา

No comments:

Post a Comment